لوله PVC-U آب باران شاخه 6 متری یک سر اورینگ
Product NameSpecifications
PVC-U Sewer Pipe Push Fit
6-meters One End Push Fit

Standard

IranEurope
INSO 9119-1BS EN 1329-1
Diameter (mm)Scope of UsageThickness (mm)Cyclic Stiffness (SN)
110B3.2
110BD3.24
110BD3.28
125B3.2
125BD3.24
160B3.2
160BD44