لوله برقی PVC -U - شاخه 6 متری یک سر کوپله سوپر فلکس
نام محصولمشخصات
لوله برقی PVC -Uشاخه 6 متری یک سر کوپله سوپر فلکس

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
قطر (mm)ضخامت (mm)رنگ
۲۰۱/۵طوسی
۲۰۲طوسی
۲۰۲/۵طوسی
۲۵۱/۵طوسی
۲۵۱/۹طوسی
۲۵۲/۸طوسی
۳۲۱/۸طوسی
۳۲۲/۴طوسی
۳۲۳طوسی
۴۰۲/۳طوسی
۴۰۲/۴طوسی
۴۰۳طوسی
۵۰۲/۴طوسی
۵۰۳طوسی
۵۰۳/۵طوسی
۶۳۳طوسی
۲۰۱/۵نارنجی/ قرمز/ سفید
۲۵۱/۵نارنجی/ قرمز/ سفید
۳۲۱/۸نارنجی/ قرمز/ سفید