بوشن
نام محصول
بوشن

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
مشخصاتسایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگ
فشار قوی۴۰B۳***طوسی
فشار قوی۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی
ترمزدار۶۳B۳***طوسی
ترمزدار۷۵B۳***طوسی
ترمزدار۹۰B۳BD۳۴طوسی
ترمزدار۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۸طوسی
ترمزدار۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
ترمزدار۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی
ترمزدار۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی – سفید آنتی یو وی
ترمزدار۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی