بوشن - بدون ترمز
نام محصولمشخصات
بوشنبدون ترمز

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۶۳B۳***طوسی
۷۵B۳***طوسی
۹۰B۳BD۳۴طوسی
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۸طوسی
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی- سفید آنتی یووی
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی- سفید آنتی یووی