سه راه خم 87/5 درجه - دو سرکوپل
نام محصولمشخصات
سه راه خم 87/5 درجهدو سرکوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳B۳***طوسی۶۸
۹۰B۳BD۳۴طوسی۳۴
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۱۴طوسی۱۸