سه راه 45 درجه - دو سرکوپل
نام محصولمشخصات
سه راه 45 درجهدو سرکوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۳۲B۳***طوسی۳۰۰
۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی۱۲۶
۶۳B۳***طوسی۸۰
۷۵B۳BD۳۴طوسی۵۵
۹۰B۳BD۳۴طوسی۳۶
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۰
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی۱۶
۱۶۰B۴BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴
۲۰۰B۴/۹BD۴/۹۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴
۲۵۰B۶/۲BD۶/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴