سه راه 45 درجه - سه سر کوپل
نام محصولمشخصات
سه راه 45 درجهسه سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۳۲B۳***طوسی۳۰۰
۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی۱۰۵
۶۳B۳***طوسی۷۰
۷۵B۳BD۳۴طوسی۵۵
۹۰B۳BD۳۴طوسی۲۵
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۱۴
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۱۲
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی۲
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی۲
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی۲