موفه
نام محصول
موفه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳B۳***طوسی۱۷۴
۹۰B۳BD۳۴طوسی۷۲
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۸۴