زانو 90 درجه
نام محصول
زانو 90 درجه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۳۲B۳***طوسی۴۰۰
۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی۲۲۴
۶۳B۳***طوسی۱۰۸
۷۵B۳BD۳۴طوسی۸۸
۹۰B۳BD۳۴طوسی۶۸
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۳۰
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۴
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴