زانو 90 درجه دو سر کوپل
نام محصولمشخصات
زانو 90 درجهدو سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
نام محصولمشخصات
زانو 90 درجهدو سر کوپل