زانو 45 درجه دو سر کوپل
نام محصولمشخصات
زانو 45 درجهدو سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۳۲B۳***طوسی۴۰۰
۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی۲۱۰
۶۳B۳***طوسی۱۲۶
۷۵B۳BD۳۴طوسی۸۵
۹۰B۳BD۳۴طوسی۶۰
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۳۸
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۵
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی۴
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی۲
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی۲