بوشن - بدون ترمز
نام محصولمشخصات
بوشنبدون ترمز

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳B۳***طوسی۱۹۲
۷۵B۳***طوسی۱۶۰
۹۰B۳BD۳۴طوسی۱۱۵
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۸طوسی۶۶
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۶۰
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۲۰
۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی- سفید آنتی یووی۴
۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی- سفید آنتی یووی۴