مسیر نصب لوله‌ها در ساختمان

 

مطابق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان، مسیر لوله ها باید تا حد امکان به موازات دیوار، کف و سقف مشخص گردد و لوله کشی باید طوری اجرا شود که بار اسکلت یا سازه ساختمان روی آن اثری نداشته باشد.

منبع: مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان، بخش چهارم، مسیر لوله ها

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *